VERZEKERAARS

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

Logo_ARAG Logo_ASR Logo_NN Logo_Allianz Logo_Allianz

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Wij hebben – als aangesloten onderneming van Domek B.V. - een vergunning (nr. 120442369) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen op te treden.